Sign in
Sign up
Zurbu – a worldwide network of local history websites
About Zurbu
Sort by
  • Ziņas par šo Rīgas plāna…

    novadnieks, Ziņas par šo Rīgas plāna izdevumu atrodamas Benjāmiņa Jēgera "Latviešu trimdas izdevumu bibliogrāfija 1971. - 1980." Apgāds "Daugava" Stockholm 1988. 299. lpp, 8232. apraksts: Rīga.(Iekšpilsētas…